Pro-cleanteam

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. 1)  Partijen: de Klant en Pro-cleanteam.

  2. 2)  Klant: de partij die diensten afneemt van Pro-cleanteam.

  3. 3)  Pro-cleanteam: de vennootschap PRO-CLEANTEAM, met maatschappelijke zetel

    te 9960 Assenede, Duvekeete 21, BTW BE0683.664.017.

  4. 4)  Overeenkomst of Order: overeenkomst waarbij de Klant zich jegens Pro-cleanteam

    verbindt diensten af te nemen.

Artikel 2. Toepassingsgebied
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Partijen, behoudens afwijkingen schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt uitgesloten.
2.2. Door het plaatsen van een order erkent de Klant de algemene voorwaarden van Pro- cleanteam te aanvaarden.
2.3. Pro-cleanteam heeft steeds het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Order – totstandkoming van Overeenkomst
3.1. Enkel een orderbevestiging ondertekend door Pro-cleanteam is bindend voor Pro- cleanteam. Orders opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of werknemer van Pro-cleanteam zijn slechts definitief na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegde persoon van Pro-cleanteam. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging door Pro-cleanteam, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
3.2. De uitvoering geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden op de bestelbon en/of de facturen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.
3.3. Een Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van het Order blijkt dat deze voor bepaalde duur is aangegaan. Overeenkomsten voor onbepaalde duur kunnen schriftelijk per aangetekend schrijven worden opgezegd mits het naleven van een opzeggingstermijn van 3 maanden, welke een aanvang neemt op de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven.

Artikel 4. Uitvoering
4.1. De uitvoering van een Order geschiedt zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.
4.2. De Klant garandeert de tijdige en vrije toegang tot de ruimten waar de werken moeten uitgevoerd worden door Pro-cleanteam. De Klant staat in voor de gratis levering van water, elektriciteit, verwarming alsook voor het lozen van gebruikt water en/of ander afval.
4.3. De Klant staat in voor alle voorzieningen betreffende de veiligheid en bereikbaarheid van de ruimten waar de werken uitgevoerd worden. De Klant zal de ruimten vrij maken voor de uitvoering van de werken. De Klant zal voor zover mogelijk de toegang tot de ruimten waar Pro-cleanteam werken uitvoert, verbieden voor derden.
4.4. Wanneer de werken niet vlot kunnen uitgevoerd worden door hinder van de Klant en/of derden, zullen de extra kosten die dit meebrengt aangerekend worden aan de Klant. 4.5. De werken worden uitgevoerd ongeacht de weersomstandigheden, met uitzondering van onweer, storm, vorst. Regenweer belet de uitvoering van de werken dus niet.

Artikel 5. Prijs
5.1. De prijs is deze zoals vermeld op de bestelbon of orderbevestiging, onder voorbehoud van typfouten. Pro-cleanteam behoudt zich het recht voor om de prijs aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van dewijziging in de structuur ervan (materiaal, lonen, energie ...). In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Voorafgaande prijsopgaven zijn louter indicatief en kunnen niet gebruikt worden om facturen te betwisten.
5.2. Meerwerken, zijnde werken uitgevoerd bovenop de in de bestelbon of orderbevestiging voorziene werken, worden steeds uitgevoerd tegen uurtarief en tariefprijs van de gebruikte materialen.
5.3. De prijs is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden geheven. De prijs is exclusief levering, transport en verzekeringskosten.

Artikel 6. Betaling
6.1. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Bank- en andere betalingskosten zijn ten laste van de Klant. Betaling geschiedt in euro door overschrijving op het bankrekeningnummer van Pro-cleanteam.
6.2. Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een interest op van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Bovendien worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 12%, met een minimum van € 150,00 (honderd vijftig euro), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd andere invorderingskosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Per aanmaning wordt een aanmaningkost van € 10,00 (tien euro) aangerekend. Per aangetekende aanmaning wordt een aanmaningskost van € 20,00 (twintig euro) aangerekend.
6.3. Ingeval van niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag, worden alle andere verschuldigde saldo, zelfs niet vervallen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar zonder ingebrekestelling.

6.4. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, is Pro- cleanteam gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen en zelfs te annuleren met onmiddellijke ingang zonder een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

6.5. De Klant heeft niet het recht van verrekening, schuldvergelijking, korting of opschorting. Pro-cleanteam behoudt zich dit recht wel voor. Schuldvergelijking door Pro- cleanteam is tegenstelbaar aan de curator en de schuldeisers van de Klant.

Artikel 7. Protesten
7.1. Protesten met betrekking tot de werken dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 3 kalenderdagen na de uitvoering van de werken schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Pro-cleanteam. Protesten met betrekking tot het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Pro-cleanteam.
7.2. Protesten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
7.3. Bij betaling van de factuur worden de werken geacht aanvaard en goedgekeurd te zijn door de Klant, zowel wat de prijs als de kwaliteit betreft, behoudens protest door de Klant binnen de hiervoor vermelde termijn.
7.4. Beoordeelt Pro-cleanteam het protest als gegrond, dan heeft Pro-cleanteam de keuze tussen de aanpassing van de aangerekende prijs ofwel het kosteloos opnieuw uitvoeren van de geprotesteerde werken.

Artikel 8. Werkrooster
8.1. De werken worden uitgevoerd volgens een werkrooster zoals in onderling overleg tussen Partijen vastgelegd. Het werkrooster is indicatief en derhalve niet bindend voor Pro-cleanteam, tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. Vertraging in uitvoering van de werken kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
8.2. Bij laattijdige annulering minder dan 48 uur voorafgaand aan de geplande uitvoering van de werken, zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan Pro- cleanteam gelijk aan de prijs van de geannuleerde werken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Pro-cleanteam is slechts aansprakelijk voor de door haar begane grove of opzettelijke fout. Pro-cleanteam is derhalve niet aansprakelijk voor gewone of lichte fout. Pro- cleanteam is gehouden door een inspanningsverbintenis terzake, niet door een resultaatsverbintenis.
9.2. Pro-cleanteam is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen of installaties die niet verwijderd werden door de Klant voor de uitvoering van de werken. Pro-cleanteam is niet aansprakelijk voor krassen, onuitwisbare vlekken, af- of indrukken van voetsporen, loskomen of verkleuring van vaste bekleding, schade aan gevels of dakbedekkingen.
9.3. De maximale aansprakelijkheid van Pro-cleanteam is nooit hoger dan de betaalde prijs van de werken voor de duur van het Order, beperkt tot de laatste 12 maanden. Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade door een verzekering is gedekt, zal de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, in mindering dienen te worden gebracht van de aansprakelijkheid van Pro-cleanteam.
9.4. Pro-cleanteam is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, advocatenkosten.

Artikel 10. Vrijwaring

Pro-cleanteam is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de Klant tegen eventuele aanspraken van derden. De Klant vrijwaart daarentegen Pro-cleanteam wel voor aanspraken van derden.

Artikel 11. Overmacht

Pro-cleanteam kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht. Ingeval van overmacht kan Pro-cleanteam de Overeenkomst beëindigen of de uitvoering van de werken annuleren, of kan zij, met instemming van de Klant, de werken uitvoeren volgens nieuwe overeengekomen afspraken.

Artikel 12. Afstand van recht

Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 13. Vertaling

De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1. Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.
14.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de maatschappelijke zetel van Pro-cleanteam.