Pro-cleanteam

Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Partijen: de Klant en Pro-cleanteam.
2) Klant: de partij die diensten afneemt van Pro-cleanteam.
3) Pro-cleanteam: de vennootschap PRO-CLEANTEAM, met maatschappelijke zetel
te 9968 Assenede, Veldstraat 6, BTW BE0683.664.017.
4) Overeenkomst of Order: overeenkomst waarbij de Klant zich jegens Pro-cleanteam
verbindt diensten af te nemen.
Artikel 2. Toepassingsgebied
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen
Partijen, behoudens afwijkingen schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen. De
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt uitgesloten.
2.2. Door het plaatsen van een order erkent de Klant de algemene voorwaarden van Procleanteam
te aanvaarden.
2.3. Pro-cleanteam heeft steeds het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen.
Artikel 3. Order – totstandkoming van Overeenkomst
3.1. Enkel een orderbevestiging ondertekend door Pro-cleanteam is bindend voor Procleanteam.
Orders opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of werknemer
van Pro-cleanteam zijn slechts definitief na schriftelijke bevestiging door een daartoe
bevoegde persoon van Pro-cleanteam. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging
door Pro-cleanteam, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
3.2. De uitvoering geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden op de bestelbon
en/of de facturen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant, zelfs al worden
deze naderhand medegedeeld.
3.3. Een Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud,
aard of strekking van het Order blijkt dat deze voor bepaalde duur is aangegaan.
Overeenkomsten voor onbepaalde duur kunnen schriftelijk per aangetekend schrijven
worden opgezegd mits het naleven van een opzeggingstermijn van 3 maanden, welke een
aanvang neemt op de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven.
Artikel 4. Uitvoering
4.1. De uitvoering van een Order geschiedt zoals bepaald in de bestelbon of op de
voorzijde van de factuur.
4.2. De Klant garandeert de tijdige en vrije toegang tot de ruimten waar de werken
moeten uitgevoerd worden door Pro-cleanteam. De Klant staat in voor de gratis levering
van water, elektriciteit en dergelijk bij dakreiniging alsook voor het lozen van gebruikt
water en/of ander afval.
4.3. De Klant staat in voor alle voorzieningen betreffende de veiligheid en bereikbaarheid
van de ruimten waar de werken uitgevoerd worden. De Klant zal de ruimten vrij maken
voor de uitvoering van de werken. De Klant zal voor zover mogelijk de toegang tot de
ruimten waar Pro-cleanteam werken uitvoert, verbieden voor derden.
4.4. Wanneer de werken niet vlot kunnen uitgevoerd worden door hinder van de Klant
en/of derden, zullen de extra kosten die dit meebrengt aangerekend worden aan de Klant.
4.5. De werken worden uitgevoerd ongeacht de weersomstandigheden, met uitzondering
van onweer, storm, vorst. Regenweer belet de uitvoering van de werken dus niet.
Artikel 5. Prijs
5.1. De prijs is deze zoals vermeld op de bestelbon of orderbevestiging, onder
voorbehoud van typfouten. Pro-cleanteam behoudt zich het recht voor om de prijs aan
te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de
wijziging in de structuur ervan (materiaal, lonen, energie …). In dit geval geldt de nieuwe
prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Voorafgaande prijsopgaven zijn louter
indicatief en kunnen niet gebruikt worden om facturen te betwisten.
5.2. Meerwerken, zijnde werken uitgevoerd bovenop de in de bestelbon of
orderbevestiging voorziene werken, worden steeds uitgevoerd tegen uurtarief en
tariefprijs van de gebruikte materialen.
5.3. De prijs is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen)
worden geheven. De prijs is inclusief levering, transport en verzekeringskosten.
Artikel 6. Betaling
6.1. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 14
kalenderdagen na de factuurdatum. Bank- en andere betalingskosten zijn ten laste van de
Klant. Betaling geschiedt in euro door overschrijving op het bankrekeningnummer van
Pro-cleanteam.
6.2. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie
werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste
betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
schadevergoeding verschuldigd van:
€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
€65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet
van €2.000.
Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie
werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste
betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest
verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij
handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden
berekend op de nog te betalen som.
6.3. Ingeval van niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag, worden alle andere
verschuldigde saldo, zelfs niet vervallen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar
zonder ingebrekestelling.
6.4. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, is Procleanteam
gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de
Overeenkomst te schorsen en zelfs te annuleren met onmiddellijke ingang zonder een
vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.
6.5. De Klant heeft niet het recht van verrekening, schuldvergelijking, korting of
opschorting. Pro-cleanteam behoudt zich dit recht wel voor. Schuldvergelijking door Procleanteam
is tegenstelbaar aan de curator en de schuldeisers van de Klant.
Artikel 7. Protesten
7.1. Protesten met betrekking tot de werken dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 3
kalenderdagen na de uitvoering van de werken schriftelijk per aangetekend schrijven ter
kennis te worden gebracht aan Pro-cleanteam. Protesten met betrekking tot het
factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de
factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan
Pro-cleanteam.
7.2. Protesten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
7.3. Bij betaling van de factuur worden de werken geacht aanvaard en goedgekeurd te
zijn door de Klant, zowel wat de prijs als de kwaliteit betreft, behoudens protest door de
Klant binnen de hiervoor vermelde termijn.
7.4. Beoordeelt Pro-cleanteam het protest als gegrond, dan heeft Pro-cleanteam de keuze
tussen de aanpassing van de aangerekende prijs ofwel het kosteloos opnieuw uitvoeren
van de geprotesteerde werken.
Artikel 8. Werkrooster
8.1. De werken worden uitgevoerd volgens een werkrooster zoals in onderling overleg
tussen Partijen vastgelegd. Het werkrooster is indicatief en derhalve niet bindend voor
Pro-cleanteam, tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen overeengekomen.
Vertraging in uitvoering van de werken kan nooit aanleiding geven tot boete,
schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
8.2. Bij laattijdige annulering minder dan 48 uur voorafgaand aan de geplande uitvoering
van de werken, zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan Procleanteam
gelijk aan de prijs van de geannuleerde werken.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Pro-cleanteam is slechts aansprakelijk voor de door haar begane grove of opzettelijke
fout. Pro-cleanteam is derhalve niet aansprakelijk voor gewone of lichte fout. Procleanteam
is gehouden door een inspanningsverbintenis terzake, niet door een
resultaatsverbintenis.
9.2. Pro-cleanteam is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen of installaties die
niet verwijderd werden door de Klant voor de uitvoering van de werken. Pro-cleanteam
is niet aansprakelijk voor krassen, onuitwisbare vlekken, af- of indrukken van voetsporen,
loskomen of verkleuring van vaste bekleding, schade aan gevels of dakbedekkingen.
9.3. De maximale aansprakelijkheid van Pro-cleanteam is nooit hoger dan de betaalde
prijs van de werken voor de duur van het Order, beperkt tot de laatste 12 maanden.
Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade door een verzekering is gedekt, zal de
uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, in mindering dienen te worden
gebracht van de aansprakelijkheid van Pro-cleanteam.
9.4. Pro-cleanteam is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of
gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, winstderving, personeelskosten, verlies van
een kans, klachten van derden, advocatenkosten.
Artikel 10. Vrijwaring
Pro-cleanteam is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige
vrijwaring van de Klant tegen eventuele aanspraken van derden. De Klant vrijwaart
daarentegen Pro-cleanteam wel voor aanspraken van derden.
Artikel 11. Overmacht
Pro-cleanteam kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van
haar verplichtingen in situaties van overmacht. Ingeval van overmacht kan Pro-cleanteam
de Overeenkomst beëindigen of de uitvoering van de werken annuleren, of kan zij, met
instemming van de Klant, de werken uitvoeren volgens nieuwe overeengekomen
afspraken.
Artikel 12. Afstand van recht
Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Algemene Voorwaarden of in
de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.
Artikel 13. Vertaling
De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen
daarvan.
Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1. Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van
toepassing.
14.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle
geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de
bevoegde rechter van de plaats van de maatschappelijke zetel van Pro-cleanteam.