Pro-cleanteam

WEDSTRIJDREGLEMENT

Pro-Cleanteam actie "Win één van de twee duotickets voor Plopsaland De Panne.🎡".

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd 'Win één van de twee duotickets voor Plopsaland De Panne.🎡', hierna de "Wedstrijd genoemd.

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Pro-Cleanteam, met maatschappelijk adres te Trieststraat 38, 9960 Assenede ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0683.664.017, hierna de "Organisator" genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De Wedstrijd start op 1 juli 2022 om 18:00 en eindigt op 10 juli 2022 om 23:59.

De Organisator behoudt zich het recht voor een wedstrijd aan te passen, af te gelasten of te verlengen in geval van overmacht.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De Wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting.

Alle natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen.

De deelnemers moeten in België wonen.

Worden bovendien uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd:

  • Meerdere deelnames vanop één adres.
  • Personen uit andere steden, provincies en landen. 
  • Minderjarige personen.
  • Personen die het wedstrijdregelment niet respecteren.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van de winna(a)r(es) gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen: de naam, voornaam, adres, gsm of telefoonnummer en e-mailadres.

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via https://pro-cleanteam.be/privacybeleid/ van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene. Na het contacteren van winna(a)r(es) heeft deze 48u de tijd om te reageren, indien niet wordt de volgende 2de persoon met het juiste antwoord gecontacteerd, nadien 3de. Indien deze ook niet reageert binnen de 48h wordt de prijs ingetrokken.

Artikel 5. Wedstrijdverloop 

Deelnemen kan via de website https://www.facebook.com/ProCleanteamAssenede

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

De winnaar is de persoon die het juiste antwoord gaf op volgende vraag: “Raad de totale leeftijd van alle collega’s die op deze foto staan en tag wie je wil meenemen.".

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt  vervolgens aangeduid:

De persoon die de juiste tijd heeft geraden of er dichts bij zat. Bij zelfde juiste antwoorden wordt degene gekozen die als eerste het juiste antwoord gaf.

De winnaar wordt  na het afsluiten van de Wedstrijd  op de hoogte gesteld als volgt: via een DM bericht. Deze wordt niet gedeeld onder post van de wedstrijd.

Artikel 7. Prijs

De prijs die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kan worden is:

Een van de twee duotickets. Er zal naar de leeftijd en grote van het kind worden gevraagd indien dit het geval is. De tickets worden daarop aangepast.

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs).

Artikel 8. Fraude en misbruik

Pro-Cleanteam houdt  toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. Ongepaste opmerkingen onder de wedstrijdpost kan een uitsluiting betekenen. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9. Beslissingen

De winna(a)r(es)  gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze de prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

Pro-cleanteam behoudt zich het recht indien (praktische) problemen of geschillen de samenwerking met de winna(a)r(es) per direct stop te zetten. Mocht Pro-cleanteam imago-schade hebben geleden hierdoor kan deze worden verhaald bij de  winna(a)r(es) in vorm van een schadevergoeding.

Artikel 10. Aansprakelijkheid Pro-cleanteam

Pro-cleanteam is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

Pro-cleanteam is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Pro-cleanteam

Indien Pro-cleanteamgenoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Pro-cleanteam hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Pro-cleanteam alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Pro-cleanteam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Pro-cleanteam en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

Pro-cleanteam is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Pro-cleanteam kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,...) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband.

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Artikel 12. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze: via 09 283  00 38, via mail info@pro-cleanteam.be of via brief, Pro-cleanteam, Trieststraat 38, 9960 Assenede.

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd.

Artikel 13. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14. Geschillen

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

Wedstrijdregelement versie 1 juli 2022